Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin portalu OtokoClub.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z komercyjnego portalu internetowego OtokoClub.pl, dalej Portal, umieszczonego na stronie internetowej http://www.otokoclub.pl.
2. Wydawcą Portalu i wszystkich powiązanych z nim serwisów i usług jest Rafał Wójcik zam. w Zielonce, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem Regon 140098737.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej o adresie internetowym http://www.otokoclub.pl. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej http://www.otokoclub.pl
4. Aktualną wersją Regulaminu jest opublikowana na stronie internetowej http://www.otokoclub.pl.

§2. Uczestnictwo w Portalu

1. Użytkownik zarejestrowany w Portalu, który otrzymuje status Członka, dalej Członek, otrzymuje dostęp do części treści lub zasobów Portalu, zgodnie z określonym abonamentem, który może ulec zmianie.
2. Użytkownik zarejestrowany, który otrzymuje status Blogera lub Eksperta, dalej odpowiednio Bloger lub Ekspert, otrzymuje pełny dostęp do treści lub zasobów Portalu.
3. Warunkami uczestnictwa Członka, Blogera lub Eksperta w Portalu są:

a. zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu,
b. wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Portalu oraz na wykorzystywanie danych w celach marketingowych przez Wydawcę,
c. wyrażenie zgody na publikowanie w Portalu wizerunku i części danych osobowych takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, hobby,
d. wyrażenie zgody na zapisywanie plików typu „cookies”,
e. wyrażenie zgody przez Blogerów lub Ekspertów do umieszczania wpisów, artykułów, danych, wykresów, zdjęć lub innych materiałów zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami) i oświadczenie przez Blogera lub Eksperta, że przysługują mu prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub pokrewne do publikowanych treści, danych, wykresów, zdjęć lub innych materiałów,
f. przyjęcia zobowiązania i wyrażenie zgody do naprawienia szkody, jaką może ponieść Wydawca w skutek roszczeń osób trzecich w związku z umieszczanymi opiniami, treściami, artykułami lub innymi materiałami w Portalu.

4. Rejestracja użytkowników w Portalu odbywa się na stronie internetowej http://www.otokoclub.pl. Członek, Bloger lub Ekspert po rejestracji otrzymuje dostęp do swojego konta i prawo do edycji swoich danych w dowolnym zakresie i czasie.
5. Zakończenie uczestnictwa odbywa się przez usunięcie konta z Portalu na stronie internetowej http://www.otokoclub.pl. Usunięcie konta wykonuje:

a. samodzielnie Członek, Bloger lub Ekspert,
b. Wydawca.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Członka, Blogera lub Eksperta albo czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta w całości lub części bez wcześniejszego ostrzeżenia, w szczególności w wypadku naruszania przez Członka, Blogera lub Eksperta przepisów Regulaminu lub polskiego prawa.
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego, bez podania przyczyn, usunięcia z Portalu całości lub części treści lub materiałów zamieszczonych przez Członka, Blogera lub Eksperta albo czasowego lub stałego zablokowania dostępu do treści lub materiałów po zgłoszeniu przez innego Członka, Blogera lub Eksperta z dowolnych przyczyn.
8. Wydawca zastrzega sobie również prawo do usunięcia konta Członka, Blogera lub Eksperta z Portalu albo czasowego lub stałego zablokowania dostępu do konta w całości lub części bez wcześniejszego ostrzeżenia w sytuacji zgłoszenia przez innego Członka, Blogera lub Eksperta zasad dobrego wychowania i obyczajów w szczególności poprzez obrażanie innych Członków, Blogerów lub Ekspertów w Portalu.

§3. Odpowiedzialność Wydawcy

1. Wydawca udostępnia Portal, w tym stronę internetową http://www.otokoclub.pl, aplikacje, konta, zgromadzone informacje lub dane, teksty, grafiki, dźwięki, dokumentację i inne materiały w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nastawionej na zysk.
2. Wydawca udostępnia Portal w zakresie istniejących możliwości technicznych. Wydawca zobowiązuje się naprawiać usterki w działaniu Portalu tak szybko, jak to możliwe, biorąc pod uwagę posiadane możliwości techniczne lub finansowe.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wstrzymania działania lub przerwy w dostępności Portalu lub niektórych jego funkcji.
4. Członkowi, Blogerowi lub Ekspertowi nie przysługują roszczenia w związku z niedostępnością Portalu lub nieprawidłowościami ujawnionymi na różnych urządzeniach.
5. Wydawca nie jest zobowiązany do cenzurowania, zmieniania lub sprawdzania i nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez Członków, Blogerów lub Ekspertów.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych na Portalu.
7. Wydawca nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane uczestnictwem w Portalu, w tym za szkody i straty wyrządzone osobom trzecim, a w szczególności za:

a. uzależnienia,
b. publikację przez Członków, Blogerów lub Eksperta treści niezgodnych z Regulaminem lub prawem polskim lub międzynarodowym,
c. publikację przez Członków, Blogerów lub Ekspertów treści wprowadzających w błąd,
d. publikację przez Członków, Blogerów lub Ekspertów nieodpowiednich treści ze względu na propagowanie przemocy, nienawiści, dyskryminację lub treści wulgarnych, a także innych materiałów takich, jak wirusy lub spam,
e. wykorzystanie przez osobę trzecią danych Członka, Blogera lub Eksperta na skutek wejścia przez nią w posiadanie hasła bez wiedzy i winy Wydawcy.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za komercyjną sprzedaż anonimowych danych osobowych lub statystycznych o Członkach, Blogerach i Ekspertach.

§4. Odpowiedzialność użytkownika

1. Członek, Bloger i Ekspert przenosi majątkowe prawa autorskie do wszystkich treści publikowanych przez siebie w Portalu na Wydawcę z prawem rozporządzania nimi na następujących polach eksploatacji, zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.):

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, w tym wykonania egzemplarzy technikami drukarską lub cyfrową,
b. w zakresie obrotu zwielokrotnionymi egzemplarzami nośników, na których treści utrwalono, w tym wprowadzenia do obrotu, wypożyczenia lub najmu egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania treści, w tym publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych treści dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

§5. Zmiany w OtokoClub

1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Portalu, w jego wyglądzie lub funkcjonalności, bez uprzedniego poinformowania Członków, Blogerów lub Ekspertów, w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn zmiany.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad abonamentu dla Członków, w tym regulowania zakresem dostępu do treści Portalu.

§6. Opłaty

1. Wydawca może pobierać opłaty abonamentowe za korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.
2. Opłaty pobierane są według Cennika dostępnego w Portalu na stronie http://www.otokoclub.pl.
3. Cennik może ulegać zmianie bez podania przyczyn.


§7. Ochrona danych osobowych

1. Wydawca przechowuje i przetwarza dane osobowe Członków, Blogerów i Ekspertów w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Portalu zgodnie z polskim prawem, w tym z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) i ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
2. Wydawca zobowiązuje się do zachowania wszelkiej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych Członków, Blogerów i Ekspertów, aby nie uzyskały do nich dostępu osoby niepowołane.
3. Wydawca nie udostępnia odpłatnie ani nieodpłatnie danych osobowych Członków, Blogerów lub Ekspertów osobom ani podmiotom trzecim, z wyjątkiem przekazania tych danych na wniosek organów państwa w okolicznościach i w sposób przewidziany prawem polskim lub międzynarodowym.


§8. Inne, postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym kodeksu cywilnego..

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r.

Wydawca